FORSIDE
FÆRGE
SEJLPLAN
PRISER
SMS SERVICE
LINKS
GALLERI
LEDIGE STILLINGER
RIS OG ROS
REDERI INFO
STATISTIK
KONTAKT
DMI vejret

Rederi info

Reklamationer

Skulle der ske skade på Dem eller Deres køretøj eller rejsegods om bord på færgen, skal dette anmeldes til færgens personale, inden færgen forlades. Personalet har en særskilt formular, der skal udfyldes med navn, adresse, skadestid, sted, hændelse mv. De vil få udleveret et kopi af anmeldelsen.

Drejer det sig om skade på et køretøj eller lignende, der er kaskoforsikret, skal De henvende Dem til Deres forsikringsselskab, der vil sørge for taksering, reparation og ansvarsspørgsmål. Husk, at aflevere en kopi af skadesanmeldelsen fra færgen, til Deres forsikring

Befordring sker i henhold til gældende maritim lovgivning og som summeret i Befordringsbestemmelserne. Rederiets ansvar er begrænset som tilladt i gældende Sølov.

Ansvar

Informationen på hjemmesiden opdateres jævnligt, men fejl kan forekomme. Thyborøn-Agger Færgefart er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information på vores hjemmeside.

Link til 3.mands servere er uden ansvar for Thyborøn-Agger Færgefart, ligesom indholdet af 3. mands server uden ansvar for Thyborøn-Agger Færgefart.

Download af dokumenter fra Thyborøn-Agger Færgefarts hjemmeside sker på brugerens eget ansvar

Ovenstående er gældende medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler
 

BEFORDRINGSBESTEMMELSERNE

Sikkerhedsbestemmelser

 • Tobaksrygning og brug af åbent ild er ikke tilladt på vogndækket
 • Håndbremsen skal være trukken og køretøjets motor skal være stoppet under overfarten
  Generelle bestemmelser
 • Busser i rute samt udrykningskøretøjer har fortrinsret til færgen
 • Når der er brug for det, sejler færgen kontinuerlig. Afgangstiderne kan derfor variere nogle få minutter

Ansvars beskrivelse

 • Befordring af passagerer, køretøjer og rejsegods på rederiets færge® eller af rederiets indcharteret færge® finder sted på de af rederiets fastsatte bestemmelser samt sølovens bestemmelser omansvar og erstatningspligt.
   
 • Befordring af gods, herunder lastbiler og gods på disse, busser og uindregistrerede køretøjer, sker ligeledes i henhold til Haag/Haag-Visby reglerne, national lovgivning og sølovens bestemmelser, idet rederiet i videst muligt omfang forbeholder sig ansvarsfrihed, jfr. disse regler.
 • For skade på person, køretøj, håndbagage, rejsegods m.v. eller andet tab i tiden før ombordstigning/ombordkørsel samt efter ilandstigning/ilandkørsel på og fra skibet er rederiet ikke
  ansvarlig, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, dette svare for.
 • Rederiet er ikke ansvarlig for levede dyr, heller ikke for levende dyr, som en passager medbringer, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse af rederiet eller nogen, det svare for.
 • Ombordkørsel, kørsel ombord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra chaufførens side. Rederiet er ikke ansvarligt for skader eller tab som følge af oversete advarselsskilte, misforståede instruktioner fra personalet eller lignende.
 • Rederiet er ikke ansvarligt for skader eller tab ved kørsel/parkering på terminalområdet, ramper og lignende, som følger af vejarbejde, uoverskuelige trafikforhold, manglende afmærkninger eller instruktioner, unormal vandstand, tyveri eller andre forhold, selv om rederiet eller dets ansattekunne have taget disse forhold i betragtning.
 • Skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tung lastede er rederiet uvedkommende. Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens køretøjet er i bevægelse erstattes ikke.
 • Rederiet er ikke ansvarlig for skader, køretøjer forvolder hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lignende. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af køretøjerne og disses respektive forsikringsselskaber.

Copyrigths Thyborøn-Agger Færgefart

 • Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade som skyldes uregelmæssigheder i driften, herunder Force Majeure, vandstand, vejforhold, og forbeholder sig retten til uden varsel at fortage ændringer i fartplan og billetpriser. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner, herunder ekstra hotelophold og lignende, som passageren vælger som følge af en forsinkelse.
 • Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svare for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet ville kunne påberåbe sig.

Fradrag ved erstatningskrav

 • Rederiets forbeholder sig ret til fradrag i henhold til sølovens § 423
   
 • 150 SDR* pr. køretøj for skade på køretøj
  *SDR (Special Drawing Rights) beregnes på baggrund af en kurv af valutaer (USD, EUR, GBP og JPY). Denne kurv offentliggøres af IMF (International Monetary Fund).
  Én SDR udgør pr. 7/02-2007 ca. kr. 8,57
   

 

 

Sicherheitsvorsorge

 • Rauchen und offenes Feuer sind auf dem Autodeck verboten.
 • Während der Überfahrt muss die Handbremse angezogen und der Motor des Fahrzeugs gestoppt werden.

Allgemeine Bestimmungen

§  Busse im Linienverkehr und Einsatzfahrzeuge erhalten vorrangigen Zugang zur Fähre.

 • Bei Bedarf verkehrt die Fähre kontinuierlich, die Abfahrtszeiten können in diesem Fall um einige Minuten variieren.

Haftungsbestimmungen

§  Die Beförderung von Passagieren, Fahrzeugen und Gepäck durch die Fährreederei oder durch eine von der Reederei gecharterte Fähre erfolgt nach den Vorgaben und Haftungsbestimmungen der Gesellschaft und des Seegesetzes.

§  Die Beförderung von Gütern, einschließlich LKW und Gütern auf diesen, Bussen und unregistrierten Fahrzeugen unterliegt den Haag/Haag-Visby Gesetzen, nationalen Rechtsvorschriften sowie den Bestimmungen des Seegesetzes. Die Gesellschaft begrenzt mögliche Haftungsansprüche auf diese gesetzlichen Bestimmungen.

§  Für Schäden an Personen, Fahrzeugen, Gepäck, Reiseartikeln u.a.m. oder durch anderweitigen Verlust während der Wartezeit vor der Einschiffung, der Einschiffung an Bord sowie dem an Land gehen und von Bord fahren trägt das Unternehmen keine Verantwortung, auch nicht wenn eine Beschädigung oder ein Verlust durch Verschulden oder Fahrlässigkeit der Reederei oder eines Angestellten der Reederei verursacht wird.

§  Die Reederei ist nicht verantwortlich für lebende Tiere, auch nicht für lebende Tiere, die vom Passagier mitgeführt werden, auch nicht wenn Beschädigung oder Verlust durch Verschulden oder Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Angestellten des Unternehmens verursacht werden.

§  An Bord fahren, fahren auf dem Schiff und das Verlassen des Schiffes erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Personal des Schiffes und muss mit besonderer Sorgfalt durch den Fahrer erfolgen. Die Reederei ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch das Übersehen von Warnsignalen, missverstanden Anweisungen des Personals oder dergleichen verursacht werden.

§  Die Reederei haftet nicht für Schäden oder Verlust während des Transports /auf dem Parkplatz des Terminals, auf der Rampe, etc., die sich aus Baustellen, unüberschaubarem Verkehr, fehlende Markierungen oder Anweisungen, abnormen Wasserständen, Diebstahl oder anderen Umständen ergeben, auch wenn die Reederei oder ihre Mitarbeiter diese Faktoren berücksichtigt haben können.

§  Schäden an Fahrzeugen, die durch Tieferlegung, Umbau oder schwerer Beladung des Fahrzeuges entstehen, sind für das Unternehmen irrelevant. Spezielle Ausrüstungen, einschließlich Gepäck, das im Freien oder oben auf einem Fahrzeug beschädigt wird, während das Fahrzeug sich in Bewegung befindet, werden nicht ersetzt.

§  Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Schäden an anderen Fahrzeugen bei Kollisionen, Verschieben, Umstürzen oder dergleichen. Solche Ansprüche werden zwischen den Eigentümern der Fahrzeuge und ihrer jeweiligen Versicherung abgerechnet.

Copyrigths Thyborøn-Agger Færgefart

§  Die Reederei ist nicht verantwortlich für irgendwelche Verluste oder Schäden, die durch Unregelmäßigkeiten im Betrieb entstehen, einschließlich höherer Gewalt, Hochwasser und Straßenzustand. Ferner behält die Reederei sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in Fahrplänen und Tarifen vorzunehmen. Die Reederei ist nicht verantwortlich für Verluste durch verpasste Verbindungen oder notwendige Änderungen in Reiseplänen, darunter zusätzliche Hotelübernachtung und dergleichen, sofern der Passagier diese als  Folge einer Verzögerung in Anspruch nimmt.

§  Wird ein Anspruch gegen den Kapitän, Offiziere, Mannschaft, Versender oder andere Angestellte des Unternehmens geltend gemacht, unterliegt diese Person gegenüber dem Anspruchsberechtigten den gleichen Haftungsausschlüssen und Haftungsbeschränkungen, die das Unternehmen geltend macht.

Abzüge für Entschädigungen

               Die Reederei behält sich das Recht zu Abzügen nach dem Seegesetz §423 vor:

§  150 SDR* pro Fahrzeug im Falle von Schäden an Fahrzeug

*SDR (Special Drawing Rights) basieren auf einem Korb von Währungen (USD, EUR, GBP und JPY). Dieser Korb wird durch den IWF (Internationaler Währungsfonds) veröffentlicht.

Ein SDR entsprach am 07.02.2007 ca. kr. 8,57

 

© Copyright 2012 Thyborøn-Agger Færgefart - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet